Algemene-voorwaarden

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Bij het lid worden van Samen-Fit, sluit je een overeenkomst met Samen-Fit. Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de leden en Samen-Fit. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van zijn/haar engagement. 

Hierna wordt altijd de naam Samen-Fit gebruikt in plaats van Samen-Fit:

 1. Doel: Samen-Fit is een private club die haar ruimtes en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden. Onze missie is: “ Alle mensen maximaal inspireren en motiveren fit en gezond te leven door een professionele en persoonlijke coaching.”
 2. Aanbod: Je bent lid van zodra je het engagement ondertekent en/of een lidmaatschap aangekocht hebt. Vooraf kan je op voldoende wijze kennis maken met de club en de aangeboden diensten. Samen-Fit behoudt zich het recht om uurroosters, reglementen en lesgevers te veranderen zonder enige voorafgaande verwittiging. 
 3. Minimumleeftijd: De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst is 18 jaar. Vanaf 8 jaar is dit ook mogelijk, op voorwaarde dat de minderjarige persoon begeleid wordt door een meerderjarige. Voor jongeren tussen 8 en 18 jaar is het verplicht te sporten onder begeleiding van een Samen-Fit coach.
 4. Toegang: Enkel leden die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de club. De eventuele achterstallen in betaling dienen onmiddellijk te worden voldaan. Het management kan ten allen tijde beslissen om achterstallen te innen via domiciliëring.
 5. Soorten engagementen*: Het lidmaatschap bij Samen-Fit geeft recht tot het gebruik van de inrichting van de club. Verder geeft het lidmaatschap recht op een login op de Samen Fit (webbased) app. Ieder lid dat kiest voor een ALL-IN type van het engagement, krijgt een persoonlijk trainingstraject en heeft recht op het gebruik van alle faciliteiten (milon cirkel, groepslessen, conditietoestellen, gebruik sanitair). Leden met een basis abonnement kunnen ook bovenstaande faciliteiten gebruiken maar hebben geen recht op persoonlijke opvolging en gebruik van de Miloncirkel. Overschakelen naar een overeenkomst met langere minimumduur is altijd mogelijk, ook binnen de minimum looptermijn van een engagement.        

  1. Engagement Types
   1. ALL-IN 12m GARANTIE is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 12 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend. GARANTIE - In dit engagement heeft het lid de optie om na 3 maanden zijn/haar overeenkomst te verbreken, onder voorwaarde dat deze 20 keer is komen sporten op de Milon cirkel, binnen de periode van 3 opeenvolgende maanden. Énkel omwille van medische redenen, of in uitzonderlijke gevallen kan deze garantieperiode worden opgeschoven. Hiervoor dient men verplicht de nodige bewijsstukken in (geldig medisch attest, of ander bewijsstuk). 
   2. ALL-IN FLEX is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 1 volledige maand, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend.
   3. ABO 12m BASIC is een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 12 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvoling en het gebruik van de Miloncirkel. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend. 
   4. ABO 6m BASIC is een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 6 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvoling en het gebruik van de Miloncirkel. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend.
   5. ABO FLEX BASIC  is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 1 volledige maand, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvoling en het gebruik van de Miloncirkel.
  1. Uitzonderlijke omstandigheden 
   1. Jaarlijks verlof Samen-Fit zal in de zomermaanden 14 dagen gesloten zijn. De maandelijkse engagementsbijdrage wordt dan voor 2 weken in mindering gebracht voor de leden. 
   2. Beperkter aanbod in een club Samen-Fit engageert zich om een uitgebreid aanbod aan te bieden. Wijzigingen omwille van interne of externe factoren hebben geen invloed op de engagementsbijdrage.
   3. Sluiting van onze fysieke clubs Bij sluiting van onze fysieke clubs door interne of externe factoren schakelen wij over naar online coaching en/ of outdoor activiteiten. 
  1. Verlenging: Na het beëindigen van de minimumlooptijd van de gemaakte overeenkomst loopt de maandelijkse engagemenstbijdrage gewoon door. Wanneer men wil stopzetten dient men dit 1 maand op voorhand in de club, via mail of via aangetekend schrijven aan te geven. 
  2. Overname: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij overname van de overeenkomst dient het nieuwe lid de éénmalige instapfee te betalen. 
  3. Onderbreking: de gemaakte overeenkomst kan via een geldig medisch attest, of voor uitzonderlijke situaties tijdelijk onderbroken worden. Een medisch attest geldt maximaal voor 3 opeenvolgende maanden. Bij een langere ziekteperiode dient voor het verlopen van de drie maanden een nieuw medisch attest afgeleverd te worden. Wanneer de minimumlooptijd van de gemaakte overeenkomst nog niet verstreken is worden de engagementsbijdragen tijdens de onderbrekingen aangerekend, en pas na de looptijd tegoed gegeven. 

 

 • Uitblijven betalingen:
  1. Wanbetalingen tijdens de minimale looptermijn:  Indien het lid nalaat gedurende de minimale looptermijn van de lidmaatschapsovereenkomst de engagementsbijdrage gedurende twee maanden te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via sms, telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dat wil zeggen dat het lid de engagementsbijdrage van de minimale looptermijn van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen vermeerderd met een schadevergoeding van €15 voor de administratieve kosten van Samen-Fit.
  2. Wanbetalingen na de minimale looptermijn: In het geval dat de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en het lid één maand nalaat de engagementsbijdrage te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via sms, telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dit wil zeggen dat het lid de onbetaalde engagementsbijdrage tot de datum van de officiële ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen, vermeerderd met een schadevergoeding van €15 voor de administratieve kosten van Samen-Fit. Samen-Fit zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen. Dit gebeurt in samenwerking met derden.  
 1. Bevriezing: In geval van langdurig verlof, ziekte zwangerschap of zaken verplichtingen, kunnen leden hun engagement voor langer dan 3 maanden bevriezen, mits voorlegging van een attest of bewijs. Bevriezingen kunnen enkel bij een engagement van minimum 12 maanden. De aanvraag tot tijdelijke bevriezing dient ingediend te worden voor de 20ste van de maand die de start van de bevriezingsperiode voorafgaat. In geval van bevriezing tijdens de minimale looptijd wordt deze verlengd met het aantal maanden bevriezing. Stopzetting is niet mogelijk voor de nieuwe einddatum van de minimale looptermijn. 
 2. Stopzetting: Een engagement kan enkel worden stopgezet door het invullen en ondertekenen van een “aanvraag tot opzegging” in de club zelf. Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van één volledige kalendermaand, die ingaat op de datum van het verkrijgen van het schrijven door Samen-Fit. Gebeurt de opzegging tijdens de looptijd van het engagement, zal er een minimale verbrekingsvergoeding zijn van 50% van de resterende maanden. 
 3. Gedrag: Samen-Fit verwacht van haar leden een correct gedrag. Elk gedrag dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de club of andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid. Hij/Zij zal geen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. Verantwoordelijkheid:
  1. Noch Samen-Fit, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Berg al je waardevolle voorwerpen altijd op in de daarvoor bestemde kastjes.
  2. Noch Samen-Fit, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van een lid, zijn/haar kinderen of gasten, optredend op het grondgebied van de club.
  3.  Wij verwachten van onze leden dat zij als goede huisvader/moeder melding maken van onregelmatigheden/diefstal tijdens de openingsuren.
 2. Privacy: Samen-Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beter gekend als GDPR.
  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Samen-Fit.
  2. Indien je aan ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen. Ze worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marktstudies, om je te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes van Samen-Fit. 
  3. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Samen-Fit en mits een bewijs van identiteit, kan je een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen.
 3. Rechtsgeschillen: Geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomsten/of betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Eerste Aanleg te Antwerpen of voor het vredegerecht van Antwerpen. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die je als lid wenst van onze club. 

Scan QR code:

Winkelwagen

0
artikelen
Verzendkosten:
€ 0,00

Login

Wachtwoord kwijt?

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
IBAN
Naam rekeninghouder*
Abonnement
Accountgegevens

Betalen

Adresgegevens
Contactgegevens

Gratis proefles