Algemene-voorwaarden

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Bij het lid worden van Samen-Fit, sluit je een overeenkomst met Samen-Fit. Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de leden en Samen-Fit. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van zijn/haar engagement.

Hierna wordt altijd de naam Samen-Fit gebruikt.

Doel: Samen-Fit is een private club die haar ruimtes en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden. Onze missie is: “ Alle mensen maximaal inspireren en motiveren fit en gezond te leven door een professionele en persoonlijke coaching.
Aanbod: Je bent lid van zodra je het engagement ondertekent en/of een lidmaatschap aangekocht hebt. Vooraf kan je op voldoende wijze kennis maken met de club en de aangeboden diensten. Samen-Fit behoudt zich het recht om uurroosters, openingstijden, reglementen, algemene voorwaarden en lesgevers te veranderen zonder enige voorafgaande verwittiging.
Minimumleeftijd: De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst is 18 jaar. Vanaf 8 jaar is dit ook mogelijk, op voorwaarde dat de minderjarige persoon begeleid wordt door een meerderjarige. Voor jongeren tussen 8 en 18 jaar is het verplicht te sporten onder begeleiding van een Samen-Fit coach.
Toegang: Enkel leden die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de club. De eventuele achterstallen in betaling dienen onmiddellijk te worden voldaan. Het management kan ten allen tijde beslissen om achterstallen te innen via domiciliëring.
Soorten engagementen*: Het lidmaatschap bij Samen-Fit geeft recht tot het gebruik van de inrichting van de club. Verder geeft het lidmaatschap recht op een login op de Samen Fit (webbased) app. Ieder lid dat kiest voor een ALL-IN type van het engagement, krijgt een persoonlijk trainingstraject en heeft recht op het gebruik van alle faciliteiten (milon cirkel, groepslessen, conditietoestellen, gebruik sanitair). Leden met een basis abonnement kunnen ook bovenstaande faciliteiten gebruiken, maar hebben geen recht op persoonlijke opvolging en gebruik van de Milon cirkel. Overschakelen naar een overeenkomst met langere minimumduur is altijd mogelijk, ook binnen de minimumlooptermijn van een engagement. Overschakelen naar een ander type engagement is eveneens altijd mogelijk, onder de voorwaarde dat dit dan ten minste dezelfde minimumduur heeft als aanvankelijk aangegaan.        

Engagement Types*

ALL-IN 12m GARANTIE is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 12 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend. GARANTIE - In dit engagement heeft het lid de optie om na 3 maanden zijn/haar overeenkomst kosteloos te verbreken, onder voorwaarde dat deze 20 keer is komen sporten op de Milon cirkel, binnen de periode van 3 opeenvolgende maanden. Enkel omwille van medische redenen, of in uitzonderlijke gevallen kan deze garantieperiode worden opgeschoven. Hiervoor dient men verplicht de nodige bewijsstukken in te leveren (geldig medisch attest, of ander bewijsstuk).
ALL-IN FLEX is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 1 volledige maand, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend.
ABO 12m BASIC is een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 12 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvolging en het gebruik van de Milon cirkel. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend.
ABO 6m BASIC is een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 6 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvolging en het gebruik van de Milon cirkel. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend.
ABO FLEX BASIC  is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 1 volledige maand, betaald met de volledige engagementsbijdrage. Deze minimale looptijd start steeds op de 1e dag van de daarop volgende maand. De resterende dagen van de huidige maand en instapkosten worden ter plaatse afgerekend. Hier heb je géén recht op persoonlijke opvolging en het gebruik van de Milon cirkel.

Prijsaanpassinsclausule
Samen Fit behoudt zich het recht de prijzen eenzijdig te verhogen, ook als deze clausule niet in de overeenkomst werd opgenomen. Dit kan enkel als de consument het recht krijgt om de overeenkomst kosteloos op te zeggen vóóraleer de prijsaanpassing in werking treedt (art. VI.83, 2° en 3° Wetboek Economisch Recht). Deze prijsaanpassing mag op maximaal 80% van de prijs betrekking hebben, en moet gelinkt zijn aan parameters die werkelijk een invloed hebben op de prijszetting, waarbij elk deel van de prijs maar kan stijgen in de mate dat de onderliggende parameter is gestegen.

Uitzonderlijke omstandigheden

Jaarlijks (zomer)verlof Samen-Fit zal in de zomermaanden 14 dagen gesloten zijn. Leden kunnen deze periode achteraf recupereren. Hiervoor dient ment zelf een onderbrekingsformulier op te vragen.
Kerst-en Nieuwjaar Samen Fit zal eveneens in de kerst-en nieuwjaarsperiode enkele dagen gesloten zijn, en gelden er aangepaste openingstijden (en uurroosters). Deze worden tijdig meegedeeld via mail en afgebeeld in de club.
Aanbod Samen-Fit engageert zich om een uitgebreid aanbod aan te bieden.

Lidmaatschap

Verlenging: Na het beëindigen van de minimumlooptijd van de gemaakte overeenkomst wordt het abonnement automatisch verlengd en loopt de maandelijkse engagemenstbijdrage gewoon door. Wanneer men wil stopzetten dient men dit 1 maand op voorhand aan te geven.
Onderbreking: de gemaakte overeenkomst kan via een geldig medisch attest, of voor uitzonderlijke situaties tijdelijk onderbroken worden. Een medisch attest geldt maximaal voor 3 opeenvolgende maanden. Bij een langere ziekteperiode dient voor het verlopen van de drie maanden een nieuw medisch attest afgeleverd te worden. Wanneer de minimumlooptijd van de gemaakte overeenkomst nog niet verstreken is worden de engagementsbijdragen tijdens de onderbrekingen aangerekend, en pas na de looptijd tegoed gegeven. Het lid vraagt hiervoor zelf een onderbrekingsformulier op, dat hen het recht geeft deze periode nog tegoed te krijgen.
Overname: Het lidmaatschap is in principe strikt persoonlijk. De resterende maanden van een minimumlooptijd kan wel overgedragen worden naar een andere persoon. Bij overname van de overeenkomst dient het nieuwe lid (de overnemer) echter ook de éénmalige instapkost te betalen.
Stopzetting: Een engagement kan worden stopgezet door het invullen en ondertekenen van een “aanvraag tot opzegging” in de club zelf, of kan aangegeven worden via mail, via telefoon of via briefwisseling. Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van één volledige kalendermaand, die ingaat op de datum van het verkrijgen van de stopzettingsaanvraag van het lid. Gebeurt de opzegging tijdens de looptijd van het engagement, dan verbreekt het lid zijn overeenkomst. In dit geval zal er een minimale verbrekingsvergoeding aangerekend worden van 50% van de resterende maanden. Enkel met een geldig medisch attest, waar duidelijk in vermeld staat dat het lid voor onbepaalde duur niet meer mag deelnemen aan de lessen (het aanbod) van Samen Fit ten definitieve titel, kan het contract kosteloos worden stopgezet. Hier eveneens rekening houdend met een opzegperiode van 1 volledige kalendermaand.

Uitblijven betalingen

Wanbetalingen tijdens de minimale looptermijn:  Indien het lid nalaat gedurende de minimale looptermijn van de lidmaatschapsovereenkomst de engagementsbijdrage gedurende twee opeenvolgende maanden te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dat wil zeggen dat het lid de totale (resterende) engagementsbijdrage van de minimale looptermijn van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen vermeerderd met een schadevergoeding van €15 voor de administratieve kosten van Samen-Fit.
Wanbetalingen na de minimale looptermijn: In het geval dat het lid twee opeenvolgende maanden nalaat de engagementsbijdrage te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dit wil zeggen dat het lid de onbetaalde engagementsbijdrage tot de datum van de officiële ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen, vermeerderd met een schadevergoeding van €15 voor de administratieve kosten van Samen-Fit. Samen-Fit zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen. Dit gebeurt in samenwerking met derden.
Gedrag: Samen-Fit verwacht van haar leden een correct gedrag. Elk gedrag dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de club of andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid. Hij/Zij zal geen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

Verantwoordelijkheid

Noch Samen-Fit, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Berg al je waardevolle voorwerpen altijd op in de daarvoor bestemde kastjes. Noch Samen-Fit, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van een lid, zijn/haar kinderen of gasten, optredend op het grondgebied van de club. Wij verwachten van onze leden dat zij als goede huisvader/moeder melding maken van onregelmatigheden/diefstal tijdens de openingsuren.

Privacy

Samen-Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beter gekend als GDPR.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Samen-Fit.
Indien je aan ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen. Ze worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marktstudies, om je te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes van Samen-Fit.
D
oor middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Samen-Fit en mits een bewijs van identiteit, kan je een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen.

Rechtsgeschillen

Geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomsten/of betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Eerste Aanleg te Antwerpen of voor het vredegerecht van Antwerpen. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die je als lid wenst van onze club

Scan QR code:

Winkelwagen

0
artikelen
Verzendkosten:
€ 0,00

Login

Wachtwoord kwijt?

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
IBAN
Naam rekeninghouder*
Abonnement
Accountgegevens

Betalen

Adresgegevens
Contactgegevens

Gratis proefles